15-15-15 ใช้ได้กับพืช สับปะรด ผักกินใบ มันสำปะหลัง นาข้าว อ้อย ไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อเร่งการเจริญเติบโตทุกส่วนของพืช

แนะนำใช้กับ
  • ไม้ดอกไม้ประดับ ครั้ง1 ใส่หลังปลูก 15 วัน (อัตราการใช้ 20-40 กก./ไร่)
  • สับปะรด รองพื้น บำรุงต้น ครั้งที่ 1 หลังปลูก 1 เดือน ครั้งที่ 2 หลังจากครั้งแรก 2-3 เดือน (อัตราการใช้ 10-15 กรัม/ต้น)