16-16-8 ใช้ได้กับพืช นาข้าว (นาดินทราย) และพืชไร่ทุกชนิด ข้าวโพด มันสำปะหลัง และอ้อย โดยช่วยสร้างระบบราก และการแตกกอ

แนะนำใช้กับ
  • อ้อย ดินเหนียว ดินร่วน ใส่ครั้งที่ 1 หลังปลูก 1 เดือน หรือ บำรุงตอทันที ครั้งที่ 2 หลังปลูก หรือ แต่งตอ 2-3 เดือน (อัตราการใช้ 40-50 กก./ไร่)
  • มันสำปะหลัง ครั้งที่ 1 ใส่รองพื้นแล้วกลบดินก่อนวางท่อนมัน หรือหลังปลูก 1 เดือน (อัตราการใช้ 30-40 กก./ไร่)