18-4-5 ใช้ได้กับพืช เร่งการเจริญเติบโต ยางเล็ก ปาล์มเล็ก ไม้ผล พืชผัก เร่งการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มการแตกยอด ใช้ได้กับพืชทุกชนิดในช่วง ต้องการเร่งการเจริญเติบโต

แนะนำใช้กับ
  • ยางพารา (อัตราการใช้ 2 กก./ต้น/ปี )
  • เพิ่มผลผลิต เพิ่มรสชาติให้กับพืชผัก ผลไม้ทุกๆ ชนิด