20-8-20 ใช้ได้กับพืชทุกชนิด ใช้บำรุงต้นและเพิ่มผลผลิต

แนะนำใช้กับ
  • ข้าวโพด ครั้งที่ 2 โรยข้าวแถวหลังปลูกประมาณ 25-30 วัน แล้วพรวนดินกลบ (อัตราการใช้ 50 กก./ไร่)
  • มันสำปะหลัง ครั้งที่ 2 ใส่เมื่ออายุได้ 3-4 เดือน (อัตราการใช้ 25 กก./ไร่)
  • สับปะรด ต้นตอ ครั้งที่ 3 ใส่ที่กาบใบล่างของต้น หลังจากที่ใส่ปุ่ยครั้งที่ 2 ช่วง 4 เดือน (อัตราการใช้ 50-100 กก./ไร่)
  • ยางพารา ยางเริ่มเปิดกรีด ปีที่ 7-10 ควรใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง/ปี (อัตราการใช้ 500-700 กรัม/ต้น/ครั้ง)