คุณสมบัติ
  1. เป็นแร่ธาตุที่สำคัญต่อพืช
  2. ปรับโครงสร้างดินให้เหมาะสมต่อการปลูกพืชทุกชนิด
  3. เพิ่มผลผลิต 30%
  4. ป้องกันเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคพืช
  5. นาข้าวทนโรค ต้นสมบูรณ์มากขึ้น ช่วยป้องกันแมลง
  6. อ้อย เพิ่มความหวาน เพิ่มน้ำหนัก
  7. ปาล์ม บำรุงและพื้นฟูปาล์มน้ำมันให้สมบูรณ์ ลดปัญหาทางหัก
  8. ยาง ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำยาง เปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงขึ้น เปลือกยางหนานิ่ม ลดอาการหน้ายางตายด้าน
  9. ผลไม้ บำรุงต้นให้เจริญเติบโต ต้นสมบูรณ์ ผลดกใหญ่