คุณภาพมั่นใจ ฉลาดใช้ ครบสูตรทุกกระสอบ มีทั้งปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี

0-0-60
12-3-36
13-13-21
14-6-28
14-6-33
15-15-15
15-5-20
15-5-36
15-7-18
16-16-8
16-8-8
18-4-5
18-4-6
18-46-0
18-8-8
20-10-12
20-8-20
21-0-0
21-0-0
21-0-0
21-7-18
30-0-0
46-0-0
8-24-24
9-3-9
ธาตุอาหารรอง
ปุ๋ยอินทรีย์
สารปรับปรุงดิน