ปุ๋ยตราสิงโตสยาม ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยที่มีคุณภาพมาตรฐานออกจำหน่ายสู่พี่น้องเกษตรกรไทย

0-0-60
12-4-4
13-13-21
13-6-36
13-8-35
14-7-35
15-15-15
15-15-15
15-5-20
15-5-30
15-7-18
16-16-16
16-16-8
16-20-0
16-20-0
16-8-8
17-17-17
18-4-6
18-46-0
18-6-14
18-8-8
20-8-20
21-0-0
21-0-0
21-7-18
29-5-18
30-0-0
46-0-0
8-24-24
9-3-9
ธาตุอาหารรอง
ปุ๋ยอินทรีย์
สารปรับปรุงดิน