เราคือผู้นำเทคโนโลยีการปรุงธาตุอาหารพืชตัวจริง เนื้อปุ๋ยสูตรสูงเข้มข้น ตอบสนองทุกการเจริญเติบโตของพืช

0-0-60
10-0-30
13-3-40
13-8-35
14-10-21
14-14-14
15-4-21
15-7-18
17-17-17
18-46-0
18-6-6
20-3-5
20-8-20
21-0-0
21-0-0
21-0-0
21-5-21
22-5-18
22-5-5
26-12-8
27-12-6
27-5-5
46-0-0
ธาตุอาหารรอง
ปุ๋ยอินทรีย์
สารปรับปรุงดิน